24.05.2016

FILL THE ROOM 'MEME' ME - Chantall Heerink

24.05.2016

[English text below Dutch]

Welkom op de online expositie 'MEME' ME

Chantall Heerink (1988, woont en werkt in Zwolle) is de maker van een aantal interactieve sculpturen waaronder de Kus-op-de-mond-machine en de Om-arm-machine. Het zijn machines die een menselijke handeling uitvoeren, althans die suggestie wordt gewekt, want de machines falen. Chantall wilde zo aantonen dat menselijke gebaren die uitdrukking geven aan liefde en tederheid, geen kunstmatige surrogaat kennen. Het afstudeerwerk van Chantall toont daarentegen het onvermogen van de mens: vier videowerken waarin Chantall letterlijk worstelt met onze beperkingen en vooral haar eigen lichaam zwaar op de proef stelt.

Tijdens Fill The Room is Chantall Heerink vervolgens een maand lang de confrontatie aangegaan met de digitale ruimte. Middels visuele experimenten heeft zij de beperkingen, maar ook de mogelijkheden van online media zoals 'facebook' onderzocht. Chantall wil tevens de interactie opzoeken met het publiek van deze online media. Is het bijvoorbeeld mogelijk om, gelijk aan een presentatie of performance in de fysieke ruimte, een vergelijkbare ervaring en interactie te bereiken op emotioneel niveau met de bezoekers van een digitale ruimte?

Het digitale domein wordt gedomineerd door geometrische kaders.
Onze persoonlijke content wordt getoond in vierkanten en rechthoeken op een scherm dat eveneens een rechthoek is. Chantall onderzoekt de rol van de menselijke vorm in het digitale domein.

Op welke manieren kan de menselijke vorm zich in een digitale ruimte manifesteren?

Omdat er nog geen consensus bestaat voor het tonen van kunst in digitale ruimte, wil curator Isabelle Bisseling – naast het cureren van de online expositie – de mogelijkheden van sociale media als presentatiemiddel onderzoeken, om zo een nieuw tentoonstellingsconcept te kunnen creëren.

Dit is gerealiseerd op het sociale medium facebook. De Facebookpagina van Chantall (Chan Tall) werd voor een groot deel gekopieerd op de Facebookpagina van Derde Wal. Tegelijkertijd verkreeg Chantall de mogelijkheid om elementen uit de huisstijl van Derde Wal in haar experiment te integreren. Hierdoor ontstond een tijdelijke samensmelting tussen de kunstenaar en de opdrachtgever die anders alleen (en als vanzelfsprekend) zichtbaar zou worden in de fysieke tentoonstellingsruimte.

Chantall Heerink dankt:
Anke Niessink (fotografie)
Simone van Eerde (fotografie)


FTR#3 is een samenwerking tussen kunstenaar Chantall Heerink en curator Isabelle Bisseling. 

Welcome to the online exhibition 'MEME' ME

Chantall Heerink (1988, lives and works in Zwolle) is the maker of a number of interactive sculptures, including the Kiss-on-the-mouth machine and the Om-arm machine. They are machines that perform a human action, at least that suggestion is made, because the machines fail. Chantall wanted to show that human gestures that express love and tenderness have no artificial surrogate. Chantall's graduation work, on the other hand, shows the inability of humans: four video works in which Chantall literally struggles with our limitations and especially puts her own body to the test.

During Fill The Room, Chantall Heerink then confronted the digital space for a month. Through visual experiments she has investigated the limitations, but also the possibilities of online media such as 'Facebook'. Chantall also wants to look for interaction with the audience of these online media. For example, is it possible, similar to a presentation or performance in the physical space, to achieve a comparable experience and interaction on an emotional level with the visitors of a digital space?

The digital domain is dominated by geometric frames.
Our personal content is displayed in squares and rectangles on a screen that is also a rectangle. Chantall investigates the role of the human form in the digital domain.

In what ways can the human form manifest itself in a digital space?

Because there is no consensus yet for displaying art in digital space, curator Isabelle Bisseling wants to explore – in addition to curating the online exhibition – the possibilities of social media as a means of presentation, in order to create a new exhibition concept.

This was realized on the social medium Facebook. The Facebook page of Chantall (Chan Tall) was largely copied on the Facebook page of Derde Wal. At the same time, Chantall was given the opportunity to integrate elements from Derde Wal's house style into her experiment. This created a temporary fusion between the artist and the client that would otherwise only (and naturally) become visible in the physical exhibition space.

Chantall Heerink thanks:
Anke Niessink (photography)
Simone van Eerde (photography)


FTR#3 is a collaboration between artist Chantall Heerink and curator Isabelle Bisseling.

'MEME' ME - Chantall Heerink