05.03.2015

DE NIEUWE RUIMTE PLATO'S EXPLOSIE - Jeffry Koopman & Jean-Philippe Paumier

05.03.2015

[English text below Dutch]

Buiten, Jeffry Koopman:

A natural condition of the planet (2014)

Hout en verf
10,5x 5x 3 meter

Thema's als verlies van controle en (natuur-)geweld en de gevolgen daarvan interesseren mij. Hoe er door de impact een nieuwe vorm ontstaat, door de vervorming en vermenging van twee objecten en de scheiding tussen de binnenkant en buitenkant wordt opgeheven.

De vormen zijn afgeleid van : Explosies, wervelstormen, het land op schuivende ijsschotsen, donderwolken met bliksemschichten, op instorten staande gebouwen, vechtende groepen, wild-style graffiti geabstraheerd tot een kolkende massa met pijlen waar de leek geen letter meer in kan herkennen een kalligrafische moshpit, snel op geworpen blokkades, het huis van de familie Flodder na een uit de hand gelopen feestje..... Van dat soort spul, geserveerd met een laagje witte verf :)

Binnen, Jean-Philippe Paumier:

Plato’s Cave

Plato's Cave is vernoemd naar de beroemde allegorie van de grot in Plato's Politeia (Staat). In deze dialoog, neemt hij als decor een donkere grot die bewoond is door gevangenen die alleen schaduwen op de wand voor zich kunnen waarnemen. In de metafoor van Plato wordt het begrip schaduw veelvuldig gebruikt om te duiden dat de mensen slechts in de waarneembare werkelijkheid leven, en de werkelijkheid van de Ideeën (nog) niet kennen.

De grot van Plato dient als een projectieruimte en kan in deze zin vergeleken worden met een camera. Mijn project voor Derde Wal bestaat uit twee experimentele installaties, twee projecties die gebruik maken van fotografische beelden. Beide laten "spookbeelden" zien, oftewel ontstane beelden waarvan het bestaan tijdelijk en vergankelijk is: landschappen op een lichtgevend scherm en de projectie van een geprojecteerde film. 
 
Het uitgangspunt van dit project was een wanhopige poging om deze paradox op te lossen: wat is de schaduw van een schaduw? Kan deze paradox tenminste in beeld gebracht worden?

Jean-Philippe Paumier
Geboren in 1980 in Tours (Frankrijk)
Woont en werkt in Amsterdam

Outside, Jeffry Koopman:

A natural condition of the planet (2014)

Wood and paint
10.5x 5x 3 meters

Themes such as loss of control and (natural) violence and their consequences interest me. How the impact creates a new shape, through the distortion and mixing of two objects and how the separation between the inside and the outside is lifted.

The shapes are derived from: Explosions, tornadoes, land on sliding ice floes, thunderclouds with lightning bolts, buildings standing on collapse, fighting groups, wild-style graffiti abstracted into a swirling mass with arrows that the layman can no longer recognize a letter in a calligraphic moshpit, quickly thrown up blockades, the Flodder family's house after a party gone wrong..... That kind of stuff, served with a coat of white paint :)

Inside, Jean-Philippe Paumier:

Plato's Cave

Plato's Cave is named after the famous allegory of the cave in Plato's Politeia (State). In this dialogue, he takes as a backdrop a dark cave inhabited by prisoners who can only perceive shadows on the wall in front of them. In Plato's metaphor, the concept of shadow is frequently used to indicate that people only live in observable reality, and do not (yet) know the reality of the Ideas.

Plato's cave serves as a projection room and in this sense can be compared to a camera. My project for Derde Wal consists of two experimental installations, two projections that make use of photographic images. Both show "ghost images", i.e. created images whose existence is temporary and transient: landscapes on a luminous screen and the projection of a projected film.

The premise of this project was a desperate attempt to resolve this paradox: what is the shadow of a shadow? Can this paradox at least be visualized?

Jean-Philippe Paumier
Born in 1980 in Tours (France)
Lives and works in Amsterdam

PLATO'S EXPLOSIE - Jeffry Koopman & Jean-Philippe Paumier
PLATO'S EXPLOSIE - Jeffry Koopman & Jean-Philippe Paumier