Mario Sergio Alvarez

Límites de mi paisaje

ACT 2
datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Hoe ontstaan culturele en politieke spanningen in de context van bepaalde verschijnselen? Dat is de vraag die centraal staat in het werk van Mario Sergio Alvarez. In zijn videokunst, fotografie, installaties en schilderijen focust hij zich op thema’s als identiteit, nationaliteit, leefomgeving en het thuisgevoel. Door vanuit zijn Cubaanse roots de West-Europese samenleving te beschouwen roept hij vragen op over afkomst, macht, tradities, historie en waarheid.

Mario's project laat zijn Cubaanse en Nederlandse leven samenvloeien, met Límites de mi paisaje (De grenzen van mijn landschap) verbeeldt hij leefomgevingen die niet per sé statisch hoeven te zijn. De oude houten vloer van zijn huis in Nederland wordt gebruikt als verplaatsbaar platform, die de levensgrote plattegrond laat zien van zijn oude kamer in Cuba. Het platform heeft een veranderende structuur door de 10 beweegbare stukken, waardoor het een dynamisch geheel wordt.

Op 6 augustus organiseerde Mario Sergio Alvarez met Tommy Smits en Laura Malpique ACT 2: Fiesta camping costa Brabo. Het was een feestelijke samenkomst in de tuin van het historische Fort Beneden Lent. Een viering van cultuurmanifestaties en culturele verwarring – gemeenschappelijk koken, theater en cabaret. 

How do cultural and political tensions arise in the context of certain phenomena? This question lives at the heart of Mario Sergio Alvarez's work. In his video art, photography, installations and paintings he focuses on themes such as identity, nationality and the feeling of home. By considering Western European society from his Cuban roots, he raises questions about origin, power, traditions, history and truth.

Mario's project allows his Cuban and Dutch life to merge, with Límites de mi paisaje (The limits of my landscape) he depicts living environments that do not necessarily have to be static. The old wooden floor of his house in the Netherlands is used as a movable platform, which shows the life-sized floor plan of his old room in Cuba. The platform has a changing structure due to the 10 movable pieces, making it a dynamic whole.

On August 6, Mario Sergio Alvarez organized with Tommy Smits and Laura Malpique ACT 2: Fiesta camping costa Brabo. It was a festive gathering in the garden of historic Fort Beneden Lent. A celebration of cultural manifestations and confusion – communal cooking, theater and cabaret.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.

bio

[English text below Dutch]

De Cubaanse filmmaker Mario Sergio Alvarez studeerde in 2019 af aan het Instituto Superio de Are in Havana, Cuba. Nadat hij zijn carrière als kunstenaar in Cuba had opgebouwd met verschillende tentoonstellingen, verhuisde hij naar Nederland. Hij heeft bijgedragen aan verschillende tentoonstellingen en is in residentie geweest in Cuba, Frankrijk, Nederland, Paraguay en de Verenigde Staten.

Mario interesseert zich voor de context waarin fenomenen zich voordoen: de context van het thuisgevoel, politieke conflicten en culturele spanningen, bijvoorbeeld. Hierbij focust hij zich vooral op thema’s zoals identiteit, nationaliteit en leefomgeving. Hij kijkt vanuit zijn perspectief naar West-Europese structuren, machtsverhoudingen, tradities en historie en stelt zichzelf en de toeschouwer vragen over culturele vanzelfsprekendheden en gewoontes.

Cuban film maker Mario Sergio Alvarez graduated in 2019 at the Instituto Superio de Are in Havana, Cuba. After building his career as an artist in Cuba with several exhibitions, he moved to the Netherlands. He has contributed to several exhibitions and has had residencies in Cuba, France, the Netherlands, Paraguay and the United States.

Mario is interested in the context in which phenomena occur: the context of feeling at home, political conflicts and cultural tensions, for example. He mainly focuses on themes such as identity, nationality and living environment. He looks at Western European structures, power relations, traditions and history from his perspective and asks himself and the viewer questions about cultural self-evidence and customs.