Mario Sergio Alvarez

Límites de mi paisaje

ACT 2
datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Hoe ontstaan culturele en politieke spanningen in de context van bepaalde verschijnselen? Dat is de vraag die centraal staat in het werk van Mario Sergio Alvarez. In zijn videokunst, fotografie, installaties en schilderijen focust hij zich op thema’s als identiteit, nationaliteit, leefomgeving en het thuisgevoel. Door vanuit zijn Cubaanse roots de West-Europese samenleving te beschouwen roept hij vragen op over afkomst, macht, tradities, historie en waarheid.

Mario bestudeert voor Social Aspects de Nijmeegse filmmaker Joris Ivens, die raakvlak heeft met zijn eigen Cubaanse geschiedenis. Door een intensieve studie uit te voeren naar het leven en werk van Joris Ivens en de Nijmeegse historie en omgeving, zal Mario een wandeling door de stad visualiseren. Dit project ontstaat uit een wisselwerking: hoe zag Joris Ivens Cuba en de revolutie die daar gaande was ten tijde van zijn verblijf en hoe zou hij het nu zien? En andersom: hoe beschouwt Mario de Nederlander die zijn geboorteland gedocumenteerd heeft? En hoe zal Mario het geboorteland van Joris Ivens in beeld brengen?

Op 6 augustus organiseerde Mario Sergio Alvarez met Tommy Smits en Laura Malpique ACT 2: Fiesta camping costa Brabo. Het was een feestelijke samenkomst in de tuin van het historische Fort Beneden Lent. Een viering van cultuurmanifestaties en culturele verwarring – gemeenschappelijk koken, theater en cabaret. 

How do cultural and political tensions arise in the context of certain phenomena? This question lives at the heart of Mario Sergio Alvarez's work. In his video art, photography, installations and paintings he focuses on themes such as identity, nationality and the feeling of home. By considering Western European society from his Cuban roots, he raises questions about origin, power, traditions, history and truth.

For Social Aspects, Mario studies the Nijmegen filmmaker Joris Ivens, who has common ground with his own Cuban history. By conducting an intensive study into the life and work of Joris Ivens and the Nijmegen history and surroundings, Mario will visualize a walk through the city. This project arises from a certain reciprocity: how did Joris Ivens experience Cuba during a revolutionary time and how would he experience it now? And vice versa: how does Mario view the Dutchman who has documented his native country? And how will Mario portray Joris Ivens' homeland?

On August 6, Mario Sergio Alvarez organized with Tommy Smits and Laura Malpique ACT 2: Fiesta camping costa Brabo. It was a festive gathering in the garden of historic Fort Beneden Lent. A celebration of cultural manifestations and confusion – communal cooking, theater and cabaret.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.

bio

[English text below Dutch]

De Cubaanse filmmaker Mario Sergio Alvarez studeerde in 2019 af aan het Instituto Superio de Are in Havana, Cuba. Nadat hij zijn carrière als kunstenaar in Cuba had opgebouwd met verschillende tentoonstellingen, verhuisde hij naar Nederland. Hij heeft bijgedragen aan verschillende tentoonstellingen en is in residentie geweest in Cuba, Frankrijk, Nederland, Paraguay en de Verenigde Staten.

Mario interesseert zich voor de context waarin fenomenen zich voordoen: de context van het thuisgevoel, politieke conflicten en culturele spanningen, bijvoorbeeld. Hierbij focust hij zich vooral op thema’s zoals identiteit, nationaliteit en leefomgeving. Hij kijkt vanuit zijn perspectief naar West-Europese structuren, machtsverhoudingen, tradities en historie en stelt zichzelf en de toeschouwer vragen over culturele vanzelfsprekendheden en gewoontes.

Cuban film maker Mario Sergio Alvarez graduated in 2019 at the Instituto Superio de Are in Havana, Cuba. After building his career as an artist in Cuba with several exhibitions, he moved to the Netherlands. He has contributed to several exhibitions and has had residencies in Cuba, France, the Netherlands, Paraguay and the United States.

Mario is interested in the context in which phenomena occur: the context of feeling at home, political conflicts and cultural tensions, for example. He mainly focuses on themes such as identity, nationality and living environment. He looks at Western European structures, power relations, traditions and history from his perspective and asks himself and the viewer questions about cultural self-evidence and customs.