Mickey Yang

The angry optimist

datum
23 t/m 26 September
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Mickey Yang (1988) is een multidisciplinaire kunstenaar, woonachtig en werkzaam in zowel Den Haag als Maastricht. Met haar multimediale installaties, bestaande uit objecten, video's en performance, bespeelt ze alle zintuigen. In haar recente solotentoonstelling ‘Upaya’ bracht ze Aziatische filosofieën en spirituele praktijken samen in een westers streven naar zelfontplooiing. Hierbij wijst ze ons op aannames, die ze zonder te oordelen aan de kaak stelt en laat kantelen. Geleid door gesproken teksten uit oude bronnen, zelfhulpboeken, lyrics en het internet schipperen we vervolgens tussen wijsheid en onbegrip. Door uitersten, zoals bevestigen en ontkennen of aantrekken en afstoten, tegenover elkaar te zetten ontstaat een voor haar werk kenmerkende wrijving. Mickey stippelt zo een dwaalpad uit van (mis)interpretaties en betekenissen, waarbij ze de kijker uitdaagt om het gesuggereerde in twijfel te trekken. Een gevoel van ontheemding vormt een van de uitgangspunten voor haar onderzoek tijdens Social Aspects, waarbij ze het toe-eigenen van identiteiten, tradities en culturen verkent en viert. Een eerste voorbode is de ACT in samenwerking met Wouter van der Giessen: een fietstocht in de groene omgeving van Nijmegen, waarin spiritualiteit de gekozen locaties verbindt. Voor haar eindpresentatie richt ze zich op de kunstmatige natuur van publiek parken en tuinen, waarbinnen ze objecten plaats die een relatie hebben met spiritualiteit en sereniteit.

Mickey Yang (Eindhoven 1988) studeerde in 2015 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) en verdiept momenteel haar kunstenaarspraktijk aan de Jan van Eyck Academie (Maastricht). In haar multimediale installaties komen sculpturen tot leven, synchroon met narratieve elementen zoals video en geluid. Met haar werk verkent ze thema’s als massacultuur en de subjectieve ervaring van ons collectieve geheugen.

(Traditioneel) vakmanschap speelt een grote rol in haar werk. ‘Met een bewerkelijk proces is het onvermijdelijk om te vertragen. Zo ontstaat een meditatieve manier van werken, die me in staat stelt het karakter van een werk gaandeweg te ontdekken.’ Dat is eveneens de reden dat ze het liefst site-specific werk maakt, met materialen en technieken die aan de plek gerelateerd zijn. De fietstocht in en om Nijmegen, die ze samen met Wouter van der Giessen uitstippelde voor hun gezamelijke ACT, laat haar zowel de omgeving als haar Social Aspects-collega’s beter kennen. Voor Mickey onontbeerlijk voor het werk dat ze tijdens haar residentie bij Derde Wal zal ontwikkelen.

Mickey Yang (1988) is a multidisciplinary artist, living and working in both The Hague and Maastricht. With her multimedia installations, consisting of objects, videos and performance, she plays on all the senses. In her recent solo exhibition ‘Upaya’, she brought together Asian philosophies and spiritual practices in a Western pursuit of self-development. In doing so, she points out assumptions, which she exposes and overturns without judgment. Guided by spoken texts from old sources, self-help books, lyrics and the Internet we then stagger between wisdom and misunderstanding. By setting extremes, such as affirmation and denial or attraction and rejection, against each other, a friction that is characteristic of her work is created. In this way Mickey maps out a path of (mis)interpretations and meanings, in which she challenges the viewer to question the suggested. A sense of displacement forms one of the starting points for her research during Social Aspects, where she explores and celebrates the appropriation of identities, traditions and cultures. A first foreshadowing is the ACT in collaboration with Wouter van der Giessen: a bicycle tour in the green surroundings of Nijmegen, in which spirituality connects the chosen locations.

Mickey Yang (Eindhoven 1988) graduated from the Royal Academy of Art (The Hague) in 2015 and is currently deepening her artistic practice at the Jan van Eyck Academy (Maastricht). In her multimedia installations, sculptures come to life, synchronized with narrative elements such as video and sound. With her work she explores themes such as mass culture and the subjective experience of our collective memory.

(Traditional) craftsmanship plays a major role in her work. ‘With a laborious process it is inevitable to slow down. This creates a meditative way of working, which allows me to discover the character of a work gradually.’ This is also the reason why she prefers to make site-specific work, with materials and techniques that are related to the place. The bike ride in and around Nijmegen, that she and Wouter van der Giessen set out for their joint ACT, allows her to get to know both the surroundings and her Social Aspects colleagues better. For Mickey this is indispensable for the work she will develop during her residency at Derde Wal.

ACT

[English text below Dutch]

Mickey Yang en Wouter van der Giessen organiseerden op 3 mei de derde ACT van Social Aspects 2021. Onder de titel Turn and Burn scheurden een groep kunstenaars, een fotograaf en wat aanhang door de natuur die Nijmegen omringt. Een toeristische tocht met tussenstops gebaseerd op de al dan niet aanwezige lokale kennis van de deelnemers. Zonder vastomlijnd plan of definitieve route.

Volledig overzicht act-3-turn-and-burn

Mickey Yang and Wouter van der Giessen organized the third ACT of Social Aspects 2021 on the third of May. A group of artists, a photographer and some others drove through the natural surroundings of Nijmegen. A touristy trek with stops along the way based on the local knowledge – or lack thereof – of the participants. Without a definitive route or plan.

Full overview act-3-turn-and-burn

met dank

Met dank aan, Bankgiro Loterij, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en Mondriaan Fonds.