Nora Aurrekoetxea

Tales of Touch

datum
23 t/m 26 September
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Objecten die afhankelijk zijn van elkaar en van hun publiek. Tijdsgebonden rangschikkingen van materiaal en taal. Uitnodigende oppervlaktes die vragen om nabijheid, aanraking. In het werk van Nora is alles met elkaar verbonden en in voortdurende staat van reactie op de situatie. Ze wil met haar werk tot de kern komen van menselijke interactie. Zowel het fysieke aspect, van streling tot omhelzing, als het immateriële: spontane emoties en herinneringen. Taal en performance spelen hierbinnen een belangrijke rol. Ze gebruikt deze uitingsvormen om de contouren van menselijke systemen te beschrijven.

Voor Social Aspects zal zij onderzoek doen naar performance als medium binnen de publieke ruimte. Een ruimte die in haar optiek zeer afstandelijk is geworden door deze periode van isolatie en argwaan. Ze zoekt via taal en performance naar kansen voor erotiek en intimiteit. Ze werkt hiervoor samen met een groep performers die gedurende het gehele traject van Social Aspects samen met haar een emotionele ontwikkeling zullen doormaken.

Samen met Melanie Maria organiseert zij de tweede ACT, onder de titel Can I Come to you River? Een sculpturale installatie en collectieve performance rondom water als scherm en spiegel van Narcissus.

Objects that depend on each other and their audience. Time-bound configurations of matter and language. Enticing surfaces that ask for proximity, touch. In Nora's work everything is connected and in a constant state of response to the given situation. Through her work, she wants to get to a core of human interaction. Her work expresses both the physical aspect, from a gentle caress to a warm embrace, and the immaterial aspect: spontaneous emotions and the shaping of memories. Language and performance play a key part in her artistic endeavors. She uses these forms of expression to describe the contours of human interactive systems.

For Social Aspects she will research performance as a medium in the context of public space. A space that she feels has gotten much more distant in this period of isolation and suspicion. Through language and gestures she looks for opportunities for intimacy. To find these moments, she will collaborate with a group of performers to undergo a series of emotional developments throughout the trajectory of Social Aspects.

Together with Melanie Maria she will organise the second ACT under the title 'Can I come to you River? A sculptural installation an collective performance concerning water as a screen and as the mirror that seduced Narcissus.

bio

[English text below Dutch]

Nora Aurrekoetxea (1989, Bilbao) studeerde in 2013 af aan de universiteit van het Baskenland in Bilbao. Aansluitend volgde zij een postgraduate opleiding seksuologie in Madrid en behaalde ze haar MA in sculpture aan de Royal College of Art in Londen. Ze voltooide residenties bij het Guggenheim in New York en Cité internationale des Arts in Parijs. Momenteel leeft en werk ze in Nijmegen. Naast haar autonome praktijk is ze een van de oprichters van OKELA, een ruimte voor intergenerationele kunstproducties in Bilbao.

In haar werk combineert ze performance, sculpturale installaties en (gesproken) teksten om te komen tot gelaagde werken die draaien om de relaties tussen mensen onderling, mens en object en mens en taal. Ze zoekt naar onverwachte ontmoetingen en alledaagse intimiteit. Haar werken zijn te lezen als verhalen die zich voor de ogen van de toeschouwer ontvouwen. Geschreven in een taal die dan weer vervreemdend, dan weer zeer bekend is. Hoe deze verhalen zich ontwikkelen hangt af van de visie en handelingen van het publiek. Alles is van elkaar afhankelijk in de visuele systemen die Nora ontwikkeld. De mens leunt op het object, wat weer steunt op haar materiaal, wat gevormd is door de ruimte waarin het zich bevindt, die gevuld wordt met woorden die verlopen in de tijd.

 

Website / instagram

Nora Aurrekoetxea (1989, Bilbao) graduated from the university of the Basque country in Bilbao in 2013. Subsequently, she completed a postgraduate degree in Sexology at in.ci.sex in Madrid. She received her MA in sculpture from the Royal College of Art in London in 2019. She completed residencies at the Guggenheim in New York and at Cité internationale des Art in Paris. Currently she lives and works in the Netherlands. Besides her autonomous practice she was one of the founders of OKELA, a Bilbao space for intergenerational art productions focused on the Basque country.

In her work she combines performance, sculptural installations and (spoken) word to arrive at layered works that revolve around relationships between people, people and objects and people and language. She searches for chance encounters and everyday intimacy. Her works can be read as narratives that unfold themselves before the eyes of the spectator. Written in a language that wavers between alienating and familiar phrases. How these narratives develop depends on the perspectives and acts of the audience. Everything is connected in a co-dependent system. Humans lean on objects, which are supported by their materials, which are shaped by the space, which is filled with words that trail away through time.

ACT 2

[English text below Dutch]

Can I come to you river? De tweede ACT van social Aspects 2021 zal een samenwerking zijn tussen Melanie Maria en Nora Aurrekoetxea. Water wordt ingezet als verfrissing, als spiegel, als scherm en als verbindend middel in een reinigend ritueel. Arnhem en Nijmegen zijn steden die groeien langs rivieren. Het web van waterleidingen onder de straten volgt de organische groei van een samenleving. Water wordt gedeeld en passeert ons lijf zonder ooit eigendom te zijn. Het maakt ons deel van een cyclus die net zo oud is als onze planeet. Het reflecteert en onderhoudt ons. In zekere zin is water een onbegrensde publieke ruimte. Nora en Melanie zullen deze fluïde ruimte gebruiken voor een performance en presentatie van sculpturen. Zo onderzoeken ze intermenselijke relaties en sociale structuren.

Langs de oevers van de Rijn/Waal zal het passerend publiek een uitnodiging krijgen om deelnemer te zijn in een besloten performance die deels ter plekke, deels via zoom zal plaatsvinden. De deelnemers en performers zijn de enige mensen die deze act zullen ervaren. Een performance als deze bestaat enkel in het moment zelf, en niet via later gedeelde documentatie. Melanie en Nora kiezen voor deze besloten tijdelijkheid omdat ze zoeken naar echt menselijk contact in een tijd waarin de gemedieerde, digitaal gedeelde ervaringen een soort surrogaatfunctie is toebedeeld. Binnen hun praktijken als kunstenaar gaat het juist om het fragiele van echt intermenselijk contact, de kwetsbare kracht van ego en seksualiteit. Ze verbinden deze ideeën aan contextgebonden taal en handelingen. Melanie als choreograaf, Nora als mediator tussen object en mens. Samen komen ze tot een vrij toegankelijke choreografie van mensen, water en objecten. Een interpretatie van de mythe van Narcissus, met de waterspiegel als scherm waarin je kan verdrinken.

Het overwegend sculpturale werk van Nora ontstaat uit een interesse in taal, aanraking en seksualiteit. Voor Social Aspects stapt ze buiten haar normale studiopraktijk en doet ze onderzoek naar performance als medium binnen de publieke ruimte. Voor Melanie geld eigenlijk het omgekeerde. Zij heeft de basis van haar praktijk liggen in performances rondom sociale structuren en probeert nu sculpturaal werk te ontwikkelen wat reageert op reiniging en verfrissing in de vorm van water.

Ze kwamen er tijdens de ontwikkeling van deze ACT achter dat er bijzonder veel thematische overlap is in hun denken en doen. Het is zo een gelijkwaardige coproductie geworden waarin de conceptuele speerpunten uit hun respectievelijke praktijken, aanraking en de ander, harmonieus samenvallen.

02.05.2021 14:00 – 16:00

51°50'59.8"N 5°52'34.2"E Google Maps

Can I come to you river? The second ACT of Social Aspects 2021 will be a collaboration between Melanie Maria and Nora Aurrekoetxea. Water will be used as refreshment, as a mirror, as a screen and as the connective element in a cleansing ritual. Both Arnhem and Nijmegen are cities that grow along the banks of a river. A dense web of water pipes follows the growth of a society. Water is shared and passes through our bodies without ever becoming ones property. It connects us to a cycle that has been going since the inception of our planet. In this sense, water is an unlimited public space. It reflects and supports us. Nora and Melanie will make use of this fluid, timeless entity as a platform for a sculptural and performative installation. Through it, they explore human relations and social structures

On the banks of the Waal/Rijn passersby and invitees will be asked to participate in a private performance that will in part take place on Zoom. The participants and performers are the sole public and will be the only people to experience this act. A performance like this only exists in a moment, not through shared documentation. Melanie and Nora have chosen this intimate temporality as they are both interested in real human contact in a time where mediated, shared experiences have been accepted as a surrogate. Their respective artistic practices are based on intersubjectivity, the vulnerability and strengths of ego and sexuality. They connect these ideas to context sensitive language and site specific acts. Melanie does so in the role of a choreographer while Nora acts as a mediator between objects and humans. Together, they will create a freely accessible choreography of water, individuals and objects. An interpretation of the myth of Narcissus, using the surface of the water as a screen you can drown in.

The generally sculptural practice of Nora springs forth from an interest in language, touch and sexuality. For Social Aspects, she will take a step outside the known confines of her practice to explore performance as a medium in public space. In a sense, Melanie has decided to follow a mirrored path. The base of her practice lies in performances concerning social structures. Now, she is developing sculptural works that relate to water as a source of contact, cleansing and refreshment.

During the development of this ACT they realized that there was a wealth of overlap between their respective thoughts and acts. This allowed them to create an equipollent coproduction in which the conceptual focuses of both their practices – Touch and the Other – come together in harmony.

02.05.2021 14:00 – 16:00

51°50'59.8"N 5°52'34.2"E Google Maps