Nora Aurrekoetxea

Tales of Touch

datum
23 t/m 26 September
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Objecten die afhankelijk zijn van elkaar en van hun publiek. Tijdsgebonden rangschikkingen van materiaal en taal. Uitnodigende oppervlaktes die vragen om nabijheid, aanraking. In het werk van Nora is alles met elkaar verbonden en in voortdurende staat van reactie op de situatie. Ze wil met haar werk tot de kern komen van menselijke interactie. Zowel het fysieke aspect, van streling tot omhelzing, als het immateriële: spontane emoties en herinneringen. Taal en performance spelen hierbinnen een belangrijke rol. Ze gebruikt deze uitingsvormen om de contouren van menselijke systemen te beschrijven.

Voor Social Aspects zal zij onderzoek doen naar performance als medium binnen de publieke ruimte. Een ruimte die in haar optiek zeer afstandelijk is geworden door deze periode van isolatie en argwaan. Ze zoekt via taal en performance naar kansen voor erotiek en intimiteit. Ze werkt hiervoor samen met een groep performers die gedurende het gehele traject van Social Aspects samen met haar een emotionele ontwikkeling zullen doormaken.

Samen met Melanie Maria organiseert zij de tweede ACT, onder de titel Can I Come to you River? Een sculpturale installatie en collectieve performance rondom water als scherm en spiegel van Narcissus.

Objects that depend on each other and their audience. Time-bound configurations of matter and language. Enticing surfaces that ask for proximity, touch. In Nora's work everything is connected and in a constant state of response to the given situation. Through her work, she wants to get to a core of human interaction. Her work expresses both the physical aspect, from a gentle caress to a warm embrace, and the immaterial aspect: spontaneous emotions and the shaping of memories. Language and performance play a key part in her artistic endeavors. She uses these forms of expression to describe the contours of human interactive systems.

For Social Aspects she will research performance as a medium in the context of public space. A space that she feels has gotten much more distant in this period of isolation and suspicion. Through language and gestures she looks for opportunities for intimacy. To find these moments, she will collaborate with a group of performers to undergo a series of emotional developments throughout the trajectory of Social Aspects.

Together with Melanie Maria she will organise the second ACT under the title 'Can I come to you River? A sculptural installation an collective performance concerning water as a screen and as the mirror that seduced Narcissus.

bio

[English text below Dutch]

Nora Aurrekoetxea (1989, Bilbao) studeerde in 2013 af aan de universiteit van het Baskenland in Bilbao. Aansluitend volgde zij een postgraduate opleiding seksuologie in Madrid en behaalde ze haar MA in sculpture aan de Royal College of Art in Londen. Ze voltooide residenties bij het Guggenheim in New York en Cité internationale des Arts in Parijs. Momenteel leeft en werk ze in Nijmegen. Naast haar autonome praktijk is ze een van de oprichters van OKELA, een ruimte voor intergenerationele kunstproducties in Bilbao.

In haar werk combineert ze performance, sculpturale installaties en (gesproken) teksten om te komen tot gelaagde werken die draaien om de relaties tussen mensen onderling, mens en object en mens en taal. Ze zoekt naar onverwachte ontmoetingen en alledaagse intimiteit. Haar werken zijn te lezen als verhalen die zich voor de ogen van de toeschouwer ontvouwen. Geschreven in een taal die dan weer vervreemdend, dan weer zeer bekend is. Hoe deze verhalen zich ontwikkelen hangt af van de visie en handelingen van het publiek. Alles is van elkaar afhankelijk in de visuele systemen die Nora ontwikkeld. De mens leunt op het object, wat weer steunt op haar materiaal, wat gevormd is door de ruimte waarin het zich bevindt, die gevuld wordt met woorden die verlopen in de tijd.

 

Website / instagram

Nora Aurrekoetxea (1989, Bilbao) graduated from the university of the Basque country in Bilbao in 2013. Subsequently, she completed a postgraduate degree in Sexology at in.ci.sex in Madrid. She received her MA in sculpture from the Royal College of Art in London in 2019. She completed residencies at the Guggenheim in New York and at Cité internationale des Art in Paris. Currently she lives and works in the Netherlands. Besides her autonomous practice she was one of the founders of OKELA, a Bilbao space for intergenerational art productions focused on the Basque country.

In her work she combines performance, sculptural installations and (spoken) word to arrive at layered works that revolve around relationships between people, people and objects and people and language. She searches for chance encounters and everyday intimacy. Her works can be read as narratives that unfold themselves before the eyes of the spectator. Written in a language that wavers between alienating and familiar phrases. How these narratives develop depends on the perspectives and acts of the audience. Everything is connected in a co-dependent system. Humans lean on objects, which are supported by their materials, which are shaped by the space, which is filled with words that trail away through time.

ACT

[English text below Dutch]

Can I come to you river? De tweede ACT van social Aspects 2021 zal een samenwerking zijn tussen Melanie Maria en Nora Aurrekoetxea. Water wordt ingezet als verfrissing, als spiegel, als scherm en als verbindend middel in een reinigend ritueel.

Volledig overzicht act-2-can-i-come-to-you-river

Can I come to you river? The second ACT of Social Aspects 2021 will be a collaboration between Melanie Maria and Nora Aurrekoetxea. Water will be used as refreshment, as a mirror, as a screen and as the connective element in a cleansing ritual.

Full overview act-2-can-i-come-to-you-river

met dank

Met dank aan, Bankgiro Loterij, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en Mondriaan Fonds.